Day 10 Part 2

Day 10 Part 2 อธิบายเนื้อหา กลุ่มคำศัพท์สำคัญ เเละ ประโยคที่จำเป็นจาก Story

Part นี้ คริสปี้หยิบประโยค เเละกลุ่มคำศัพท์ที่ยากๆ มาอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

จะมีเเทรก ไวยากรณ์เบาๆ
เเละฝึกให้ออกเสียงตามด้วยค่ะ