Listening Day5

Day 5

บทเรียนนี้ เราจะได้ฟังและเรียนรู้ประโยค กลุ่มคำศัพท์ เกี่ยวกับ

ปัญหาในที่ทำงานและอาชีพต่างๆ

-กลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์

-กลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับการมาสาย

-กลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับการลืมสิ่งของ

-ความรู้สึกต่องานที่ทำ

-การใช้ However

-การบอกความบ่อยความถี่

-แบบทดสอบหลังเรียน

ดูคลิปเต็มฉบับยาว

ดูคลิป แบ่ง 2 Part