Listening Day4

Day 4

บทเรียนนี้ เราจะได้ฟังและได้ยินประโยค
กลุ่มคำศัพท์ใช้บ่อยเกี่ยวกับการถามทาง

และการสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกและสุขภาพ

-รวบรวมประโยคในการบอกทาง

-ฝึกออกเสียงคำศัพท์ที่ใช้ผิดบ่อย

-รวบรวมประโยคการถามทาง

-กลุ่มคำศัพท์ที่แปลไม่ได้ตรงตัวแต่ใช้บ่อยมาก

-Past continuous / Present perfect

-ความหลากหลายในการถามความเป็นอยู่ และวิธีการตอบ

-สอบถามอาการเจ็บป่วย

-แบบทดสอบหลังเรียน สร้างความคล่องในการใช้สิ่งที่เรียนมา

ดูคลิปเต็มฉบับยาว

ดูคลิป แบ่ง 2 Part