Listening Day 10

Day 10

Marketing Enquiries

เรื่องนี้จะได้ฝึกฟังเรื่องราวการสนทนา
ระหว่าง agent บริษัทท่องเที่ยว และลูกค้า
ที่จะสอบถามรายละเอียดทัวร์

-การถามรายละเอียดเพิ่มเติมของทัวร์

-การเสนอแนะนำทัวร์

-การถามรายละเอียดความต้องการของลูกค้า

-การบอกตัวเลข (ordinal numbers)

-แบบฝึกฟังเติมคำที่เกียวกับการสอบถาม

-แบบฝึกหัดถูกผิด