แผ่น 3 ประโยคบอกเล่าและปฏิเสธที่มี Adj ในประโยค

You do not have access to this note.